Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 23 lutego 2021, XXIII Zo 3/21: dopuszczalne jest zabezpieczenie skargi na wyrok KIO

Postanowieniem z 23 lutego 2021 r. (sygn. akt XXIII Zo 3/21, niepubl.) Sąd Okręgowy w Warszawie XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy i Zamówień Publicznych oddalił wniosek o udzielenie zabezpieczenia, którego domagał się jeden z Wykonawców postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Oddalenie tego wniosku w praktyce oznacza, iż Sąd Okręgowy w Warszawie rozpoznał merytorycznie sprawę.

Zgodnie z art. 579 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019) na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Od 1 stycznia 2021 r. skargę wnosi się wyłącznie do Sądu Okręgowego w Warszawie. Ten sam przepis określa, że w postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy Ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1575) o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej. W Ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) analogicznie tę kwestię regulował art. 198a.

W prawie zamówień publicznych występuje tzw. klauzula standstill, tj. zakaz zawarcia umowy przez zamawiającego do czasu ogłoszenia przez KIO wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze. Wniesienie skargi do sądu okręgowego na orzeczenie KIO nie uchyla możliwości zawarcia umowy[1]. Również w nowelizacji nie wprowadzono mechanizmu zabezpieczenia umowy aż do czasu rozpoznania skargi przez Sąd Okręgowy, co oznacza, że jeśli do tego czasu umowa zostanie już podpisana to wyrok sądu będzie jedynie służył stwierdzeniu naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy skutkujących unieważnialnością umowy oraz stanowił będzie podstawę do wnioskowania o odszkodowanie na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego[2].

Oddalenie tego wniosku oznacza, iż Sąd Okręgowy w Warszawie rozpoznał merytorycznie sprawę. Uznał zatem prawo wykonawcy do zabezpieczenia roszczenia. Powyższe oznacza, iż Wykonawca będzie mógł wnioskować o orzeczenie zakazu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego do czasu merytorycznego rozstrzygnięcia przez Sąd Okręgowy skargi na wyrok KIO[3]. Tym samym wykonawcy byliby uprawnieni do składania wniosków o orzeczenie zakazu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego do czasu merytorycznego rozstrzygnięcia skargi na wyrok KIO przez sąd (art. 730 KPC) i taki wniosek powinien zostać merytorycznie rozpatrzony[4].


[1] P. Granecki, I. Granecka, Prawo zamówień publicznych. Komentarz, Warszawa 2021, Legalis.

[2] P. Granecki, I. Granecka, Prawo zamówień publicznych. Komentarz, Warszawa 2021, Legalis.

[3] T. Krzyżanowski, Sądowy wyrok zawarcia umowy przez zamawiającego po wyroku KIO dopuszczalny?, NEWSLETTER PZP, nr. 3, 2021, s. 10, dostępny w: lexology.com, dostęp: 28.05.2021 r.

[4] T. Krzyżanowski, Sądowy wyrok zawarcia umowy przez zamawiającego po wyroku KIO dopuszczalny?, NEWSLETTER PZP, nr. 3, 2021, s. 10, dostępny w: lexology.com, dostęp: 28.05.2021 r.