Instytut Prawa Zamówień Publicznych

Misją Instytutu Prawa Zamówień Publicznych jest podejmowanie prac naukowo-badawczych na rzecz poprawy jakości i transparentności tworzenia oraz stosowania prawa zamówień publicznych.

Wznowienie rozpraw z udziałem stron i uczestników postępowania odwoławczego przed Krajową Izbą Odwoławczą – projekt ustawy

Rada Ministrów w dniu 28 kwietnia 2020 roku przyjęła projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, zgodnie z postanowieniami którego, między innymi, ulega zmianie ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567, 568 i 695) przez uchylenie art. 15 zzs. Ustawa skierowana została do prac w Sejmie (druk 344).

TSUE: Stwierdzenie podstaw wykluczenia podwykonawcy wymienionego w ofercie uprawnia zamawiającego do wykluczenia wykonawcy z postępowania

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że artykuł 57 ust. 4 lit. a) dyrektywy klasycznej nie sprzeciwia się uregulowaniu krajowemu, na podstawie którego zamawiający ma prawo, a nawet obowiązek wykluczyć wykonawcę, który złożył ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia, jeżeli w odniesieniu do któregoś z podwykonawców wymienionych w ofercie tego wykonawcy została stwierdzona podstawa wykluczenia przewidziana w tym przepisie. Jednocześnie Trybunał uznał, że niezgodne z prawem unijnym są regulacje krajowe przewidujące automatyczny charakter takiego wykluczenia.

TSUE: Część zamówienia, której wykonanie wolno oferentowi polecić osobom trzecim może przekraczać 30% całkowitej wartości zamówienia

Ograniczenie do 30% części zamówienia, której wykonanie wolno oferentowi zlecić stronom trzecim oraz możliwość obniżenia cen mających zastosowanie do usług zlecanych podwykonawcom do 20% w stosunku do cen określonych w zamówieniu jest sprzeczne z Dyrektywą 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi.