Instytut Prawa Zamówień Publicznych

Misją Instytutu Prawa Zamówień Publicznych jest podejmowanie prac naukowo-badawczych na rzecz poprawy jakości i transparentności tworzenia oraz stosowania prawa zamówień publicznych.

Manipulowanie ceną oferty może się skończyć jej odrzuceniem

Odmienna od warunków rynkowych kalkulacja wyceny powoduje naruszenie interesów przedsiębiorców, którzy swoje usługi wyceniają rzetelnie i zgodnie z bieżącą sytuacją ekonomiczną.

Wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia publicznego w świetle nowego Prawa zamówień publicznych

1.1.2021 r. wejdzie w życie ustawa z 11.9.2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm., dalej: PZP). Nowe PZP, tak jak dotychczasowe, zawiera regulacje dotyczące ubiegania się o udzielenie zamówienia. W świetle nowej ustawy, zgodnie z jej art. 58 ust. 1, wykonawcom zostaje przyznane uprawnienie do ubiegania się o nie wspólnie. Przepisy ustawy z września 2019 r. stanowią nie tylko implementację przepisów dyrektywy 2014/24/UE, lecz wprowadzają także nowe regulacje np. dotyczące wyłączenia solidarnej odpowiedzialności konsorcjum za realizacje umowy i wniesienie należytego zabezpieczenia umowy w przypadku partnerstwa innowacyjnego.

Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 23 lutego 2021, XXIII Zo 3/21: dopuszczalne jest zabezpieczenie skargi na wyrok KIO

Postanowieniem z 23 lutego 2021 r. (sygn. akt XXIII Zo 3/21, niepubl.) Sąd Okręgowy w Warszawie XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy i Zamówień Publicznych oddalił wniosek o udzielenie zabezpieczenia, którego domagał się jeden z Wykonawców postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Oddalenie tego wniosku w praktyce oznacza, iż Sąd Okręgowy w Warszawie rozpoznał merytorycznie sprawę.

Polsko-ukraińskie seminarium - Subsidiary liability of shareholders and directors: Ukrainian and Polish perspectives

22 maja Uczelnia Łazarskiego oraz Projekt Pravo-Justice zapraszają wszystkich zainteresowanych naukowców, praktyków oraz przedstawicieli władzy sądowniczej, ustawodawczej i wykonawczej na seminarium online w języku angielskim: Subsidiary liability of shareholders and directors: Ukrainian and Polish perspectives.

Ochrona dóbr osobistych w prawie karnym i cywilnym

3 kwietnia odbędzie się seminarium naukowe nt. ochrony dóbr osobistych w prawie karnym i cywilnym. Wykład wygłosi Karolina Staros, Prokurator Prokuratury Rejonowej Warszawa Praga-Północ.

Obowiązek opuszczenia mieszkania lub otoczenia przez sprawcę przemocy domowej

30 marca 2023 r. odbędzie się seminarium naukowe pt.: „Rekonstrukcja kompletu normatywnego w zakresie zobowiązania sprawcy przemocy domowej do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia.” organizowane przez Stowarzyszenie Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa „Fontes”.