Instytut Prawa Zamówień Publicznych

Misją Instytutu Prawa Zamówień Publicznych jest podejmowanie prac naukowo-badawczych na rzecz poprawy jakości i transparentności tworzenia oraz stosowania prawa zamówień publicznych.

Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 23 lutego 2021, XXIII Zo 3/21: dopuszczalne jest zabezpieczenie skargi na wyrok KIO

Postanowieniem z 23 lutego 2021 r. (sygn. akt XXIII Zo 3/21, niepubl.) Sąd Okręgowy w Warszawie XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy i Zamówień Publicznych oddalił wniosek o udzielenie zabezpieczenia, którego domagał się jeden z Wykonawców postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Oddalenie tego wniosku w praktyce oznacza, iż Sąd Okręgowy w Warszawie rozpoznał merytorycznie sprawę.

Wznowienie rozpraw z udziałem stron i uczestników postępowania odwoławczego przed Krajową Izbą Odwoławczą – projekt ustawy

Rada Ministrów w dniu 28 kwietnia 2020 roku przyjęła projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, zgodnie z postanowieniami którego, między innymi, ulega zmianie ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567, 568 i 695) przez uchylenie art. 15 zzs. Ustawa skierowana została do prac w Sejmie (druk 344).

TSUE: Stwierdzenie podstaw wykluczenia podwykonawcy wymienionego w ofercie uprawnia zamawiającego do wykluczenia wykonawcy z postępowania

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że artykuł 57 ust. 4 lit. a) dyrektywy klasycznej nie sprzeciwia się uregulowaniu krajowemu, na podstawie którego zamawiający ma prawo, a nawet obowiązek wykluczyć wykonawcę, który złożył ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia, jeżeli w odniesieniu do któregoś z podwykonawców wymienionych w ofercie tego wykonawcy została stwierdzona podstawa wykluczenia przewidziana w tym przepisie. Jednocześnie Trybunał uznał, że niezgodne z prawem unijnym są regulacje krajowe przewidujące automatyczny charakter takiego wykluczenia.